Zpět

GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti BELANDRA s.r.o.

Níže uvedená pravidla ochrany osobních údajů jsou platná pro podnikatelské aktivity obchodní společnosti BELANDRA s.r.o., IČ 07048980 se sídlem Durďákova 336/29, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105853 (dále jen jako „BELANDRA“).

BELANDRA je ve vztahu k osobním údajům zákazníků a uživatelů webové prezentace správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“). Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky a uživatele internetových obchodů, kteří jsou fyzickými osobami.

Adresa pro doručování: Durďákova 336/29, Černá Pole, 613 00 Brno
Telefonní číslo: +420 724 996 322
Kontaktní e-mail: prodej@rezidence-kloboucnicka.cz

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak Vás informujeme při zadání osobních údajů, většinou z těchto úkonů udělujete souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. V některých případech můžeme část Vašich osobních údajů (například e-mailovou adresu) zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem ZOOÚ a nařízením.

1.1 Co je osobním údajem?

Osobním údajem je taková informace, kterou nám poskytujete v rámci vyplnění kontaktního formuláře na webové prezentaci prodej@rezidence-kloboucnicka.cz. Osobním údajem se rozumí každá informace, která identifikuje nebo může identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou tak zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Mohou jimi být ale i méně obvyklé údaje, jako je například číslo účtu, protože i jeho prostřednictvím může dojít k identifikaci konkrétní osoby.

Některé údaje získáváme automaticky průběhu Vaší návštěvy webové prezentace. Těmito údaji jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez vyplnění kontaktního formuláře. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na webové stránky.

1.2 Jak jsou osobní údaje využívány?

Výše uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. komunikace před uzavřením smlouvy, vypracování smluvní dokumentace atd.) Údaje mohou být rovněž využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou, nejdéle však do vznesení námitky či žádosti o výmaz údajů, což je v těchto pravidlech vysvětleno dále. Vyplněním kontaktního formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, o čemž jsme Vás před poskytnutím osobních údajů informovali. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete rovněž kdykoliv odvolat formou emailu na naši kontaktní emailovou adresu.

1.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatelem je osoba, které za námi stanoveným účelem předáme Vaše osobní údaje a tato s nimi může svévolně nakládat, ale vždy jen způsobem, který ji určíme. Může to být například provozovatel datových úložišť, na kterých máme Vaše osobní údaje uloženy.

Osobní údaje z uskutečněných obchodů budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění kupní smlouvy a pro zajištění realizace práva a povinností kupujícího i prodávajícího. Údaje zpracovávané z těchto důvodů nebudou zpracovávány po dobu delší než 10 let od uzavření kupní smlouvy. Pokud budou osobní údaje zpracovávány na základě vyplnění kontaktního formuláře, budou údaje zpracovány do okamžiku, kdy odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.4 Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány: spolupracujícím realitním makléřům, externí advokátní kanceláři, externí účetní, daňovému poradci a kontrolním orgánům, externí společnosti poskytující marketingové služby. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, aniž bychom Vás o této možnosti při jejich získání neinformovali, pokud nutnost předání údajů nevyplývá z povahy účelu, ke kterému jsou poskytovány.

1.5 Jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte celou řadu práv a oprávnění, která můžete vůči správci osobních údajů uplatňovat. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným společností BELANDRA a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o příjemcích těchto údajů). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných či následně změněných osobních údajů nebo jejich výmaz, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud je právním důvodem zpracování vašich osobních údajů udělení souhlasu s jejich zpracováním a je prováděno automatizovaně, tj. například jejich automatickým uložením do databáze po jejich zadání v internetovém obchodě, máte právo požadovat, abychom Vám za účelem jejich předání jinému správci tyto údaje poskytli ve strojově čitelném formátu.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ZOOÚ nebo s nařízením, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav - zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů
  • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který provádí dozor nad ochranou osobních údajů v České republice. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 

2. DALŠÍ SOUVISLOSTI UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ PREZENTACE SPOLEČNOSTI BELANDRA S.R.O.

Webová stránka prodej@rezidence-kloboucnicka.cz využívá takzvané „cookies“ a službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

2.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka internetového obchodu, které umožňují například analýzu způsobu jeho užívání návštěvníky. Internetové stránky, které cookies do Vašeho prohlížeče uložily, díky nim následně poznají, zda jste stránky již dříve navštívili, zda máte zboží v košíku či rozpracovaný nějaký formulář, případně zda jste přihlášeni.

Potvrzením tlačítka v informační liště na webovém rozhraní nebo jeho dalším užíváním po jejím zobrazení udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností.

2.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, který používáte. V tomto ohledu případně kontaktujte výrobce svého internetového prohlížeče. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete si zvolit jejich blokování.

Odmítnutím používání cookies se může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce běžně dostupné na stránkách webového rozhraní. Některé z cookies jsou totiž pro jejich bezvadný provoz nezbytné. Považovali jsme za vhodné Vás upozornit na to, že sice nejste bez dalšího povinni jejich ukládání akceptovat, ale můžete si tím způsobit i určité uživatelské nepohodlí.

2.3. Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem.